ΤΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ

Όλα τα είδη ανακυκλώνονται και από τα υλικά τους προκύπτουν μέταλλα σιδηρούχα, χαλκός, αλουμίνιο, γυαλί, πλαστικό κ.λ.π. τα οποία επαναχρησιμοποιούνται σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Τα προϊόντα ειδικής διαχείρισης που προκύπτουν προωθούνται σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρίες για την περαιτέρω επεξεργασία τους.

 • Eναλλακτική διαχείριση φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (κοινές μπαταρίες με χωρητικότητα κάτω από 20 Ah)
 • Εναλλακτική διαχείριση συσσωρευτών
  (συστοιχίες επαναφορτιζόμενων στοιχείων ,συνήθως μολύβδου - θειικού οξέος, με χωρητικότητα άνω των 30Αh)
 • Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (οτιδήποτε λειτουργεί με μπαταρίες ή συνδέεται σε πρίζα)
 • Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων λαμπτήρων και φωτιστικών
 • Εναλλακτική διαχείριση ογκωδών αποβλήτων
  (π.χ. ντουλάπια, τραπέζια κτλ. τα οποία απαγορεύεται να πεταχτούν αν δεν υποστούν ειδική επεξεργασία σε σπαστήρα που τα τεμαχίζει)
 • Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων χάρτου και χαρτονιού
  (τα διάφορα προϊόντα χαρτιού δεματοποιούνται και αποστέλλονται για παραπέρα επεξεργασία σε χαρτοβιομηχανία)
 • Εναλλακτική διαχείριση προϊόντων σιδήρου και μετάλλων
  (τα παλιά σίδερα, κοινώς Scrap, αφού υποστούν πρωτογενή διαχωρισμό στην εταιρία μας, έπειτα προωθούνται σε χαλυβουργία)
 • Εναλλακτική διαχείριση μεταχειρισμένων ελαστικών
 • Ενοικιάσεις κάδων 7m3 και χωνιών για απόρριψη και αποκομιδή μπαζών

Εναλλακτική διαχείριση = οι εργασίες συλλογής, παραλαβής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, ανακύκλωσης και ανάκτησης ενέργειας από τα εκάστοτε προϊόντα