ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

1) Η διακίνηση των ελαστικών γίνεται με ευθύνη του πελάτη.

2) Τα παραλαμβανόμενα προς αναγόμωση ελαστικά θεωρούνται ότι έχουν εξαντλήσει τα περιθώρια εργασίας τους. Αν κατά την διαδικασία της αναγόμωσης κριθούν ακατάλληλα, επιστρέφονται στον πελάτη χωρίς καμία δική μας ευθύνη.

3) Τα ακατάλληλα προς αναγόμωση ελαστικά υποχρεούται ο πελάτης να τα παραλάβει μέσα σε 15 ημέρες από την παράδοση τους, αλλιώς το εργοστάσιο τα καταστρέφει χωρίς καμία αποζημίωση.

4) Καμία ευθύνη δεν έχουμε για αφανή ή εμφανή ελαττώματα του σκελετού κατά την παραλαβή ή την παράδοση του στον πελάτη.

5) Καμία ευθύνη δεν έχουμε για τυχόν κλαταρίσματα πάσης φύσεως, όπως και για οποιεσδήποτε ζημιές προκληθούν υλικές ή σωματικές σε βάρος προσώπων.

6) Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την παρούσα συναλλάγή αρμόδια υπηρεσία για την επίλυση της είναι τα Δικαστήρια της Δράμας.